Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for the ‘LATIN’ Category

ΚΕΙΜΕΝΑ

Αφού διώχθηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία ,της οποίας το όνομα είναι Ερμαίο. Επειδή τρομοκρατήθηκε από τα νέα της σφαγής, λίγο αργότερα σύρθηκε στο πιο κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν στην πόρτα.

Κάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στο Βουλευτήριο ένα πρώιμο σύκο από την Καρχηδόνα  και δείχνοντας το στους Συγκλητικούς είπε: «Σας ρωτώ πότε νομίζετε ότι αυτό το σύκο κόπηκε από το δέντρο».Όταν όλοι είπαν ότι  ήταν φρέσκο, είπε Κι όμως να ξέρετε πως κόπηκε στην Καρχηδόνα πριν  από τρεις μέρες.

Όταν άκουσε το χαιρετισμό ,ο Καίσαρας είπε: «Στο σπίτι μου ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς» Τότε  ήλθαν στο νου του κορακιού τα λόγια του αφεντικού του: «Έχασα το λάδι και τον κόπο μου.»Σε αυτά τα λόγια ο Καίσαρας γέλασε τόσο πολύ και αγόρασε το πουλί για τόσο μεγάλο ποσό όσο δεν είχε αγοράσει κανένα μέχρι τότε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1α

 • insidiatoribus:  insidiatore
 • cui: qua
 • caedis: caedium
 • se:  mihi
 • quodam:  quoddam
 • praecox: praecocia
 • partibus: partium
 • hanc: haec
 • sui: tui
 • nullam: nullius

 

B1β.

proximum: propiorem

 prope-propius-proxime

satis: satius

B2α

 • exlusus: excludunt
 • recesserat:recedamus
 • exterritus:exterruisti
 • prorepsit:prorumptum
 • abdidi: abdideretis
 • attulit: afferre
 • ostendensque: ostensurusque
 • decerptam esse: decerpi
 • dixit: dic
 • venit:veniendo 

Β2β

perdidi:perdas,perderes,perditurus sis,perdideris,perdidisses

 

Γ1α

Caligulae:γενική αντικειμενική στο insidiatoribus

cui: δοτική προσωπική κτητική από το est

se: αντικείμενο στο  abdidit αμεση αυτοπάθεια

die: αφαιρετική που δηλώνει χρόνο,προσδιορίζει το attulit

decerptam esse (το πρώτο στο κείμενο),  αντικείμενο του putetis ειδικό απαρέμφατο

ex arbore: εμπρόθετος προσδιορισμός του χωρισμού-απομάκρυνσης στο decerptam esse

recentem: κατηγορούμενο στο ficum εξαιτίας του esse

salutatiōnum: Γενική διαιρετική στο satis

corvo: δοτική προσωπική από την απρόσωπη κφραση venit in mentem

quanti : Γενική της αξίας στο emerat

Γ1β

A Catone allata est quodam die in curiam ficus praecox

Γ1γ

in curia  στάση ex curia απομάκρυνση

domum  κίνηση σε τόπο domo απομάκρυνση

Γ1δ

Risitne Augustus ad haec verba? όταν δεν γνωρίζουμε την απάντηση

Risit Augustus ad haec verba? χωρίς μόριο για έμφαση

Num risit Augustus ad haec verba? ρητορική ερώτηση όταν δεν γνωρίζουμε την απάντηση

Nonne risit Augustus ad haec verba? όταν περιμένουμε καταφατική απάντηση

Γ2α

vela quae praetenta erant

ficum quae praecox erat

Γ2β

cui nomen est Hermaeum. δευτερεύουσα αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο  diaetam στο οποίο λειτουργεί και ως επιθετικός προσδιορισμός.Εκφέρεται με οριστικη est γιατί δηλώνει το πραγματικό γεγεονός

quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore : Δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής αγνοίας. Λειτουργεί ως έμμεσο αντικείμενο του Interrogo. Εισάγεται με τo ερωτηματικό επίρρημα quando. Εκφέρεται με υποτακτική (όπως όλες οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις), γιατί η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενό της, χρόνου ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρ. αρκτικού χρόνου (Interrogo) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν

Cum omnes recentem esse dixissent : Δευτερεύουσα χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο inquit. Εισάγεται με τον cum ιστορικό/διηγηματικό, που χρησιμοποιείται για διηγήσεις του παρελθόντος και εκφέρεται με Υποτακτική (dixissent), όπως όλες οι χρονικές με τον cum ιστορικό/διηγηματικό, γιατί υπογραμμίζεται η βαθύτερη σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσα στην δευτερεύουσα και την κύρια πρόταση, χρόνου Υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (inquit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν

quanti nullam adhuc emerat Δευτερεύουσα απλή παραβολική πρόταση. Εισάγεται με το την αναφορική αντωνυμία quanti (στην κύρια πρόταση το tanti). Εκφέρεται με Οριστική (emerat), γιατί η σύγκριση αφορά δύο καταστάσεις που είναι (ή θεωρούνται ως) αντικειμενική πραγματικότητα, χρόνου Υπερσυντελίκου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν και δηλώνει πράξη προτερόχρονη της πράξης ης κύριας πρόταση

Γ2γ

exclusus: postquam exclusus est  postquam +oριστική πρκ

exterritus: cum rumore caedis exterritus esset

Audita : νόθος αφαιρετική απόλυτος χρονική μετοχή, salutatione : υποκείμενο της μετοχής audita

cum salutationem audivisset

Advertisements

Read Full Post »

A1

Κι αν η Ασία έχει κάποια υποψία τρυφής, οφείλουμε να επαινέσουμε τον Μουρήνα , επειδή είδε την Ασία, αλλά έζησε με εγκράτεια στην Ασία. Για αυτό το λόγο  οι κατήγοροί του δε προσήψαν το όνομα «Ασία»,από την οποία δημιουργήθηκε έπαινος για την οικογένεια, υστεροφημία για το γένος, τιμή και δόξα για το  όνομα, αλλά κάποιο όνειδος και ντροπή που ή αποκτήθηκε στην Ασία ή μεταφέρθηκε από την Ασία.

Η Πορκία η γυναίκα του Βρούτου, όταν έμαθε το σχέδιο του άντρα της για τη δολοφονία του Καίσαρα, ζήτησε ένα μαχαιράκι μανικιουρίστα  δήθεν για να κόψει τα νύχια (της) και με αυτό πλήγωσε τον εαυτό της (αυτοτραυματίστηκε) καθώς της γλίστρησε δήθεν τυχαία. Έπειτα ο Βρούτος, αφού κλήθηκε στην κρεβατοκάμαρα από τις κραυγές των υπηρετριών, ήλθε για να τις μαλώσει ,επειδή τάχα είχε κλέψει την τέχνη του μανικιουρίστα. Σε αυτόν κρυφά η Πορκία είπε : «δεν είναι αυτό μια ασυλλόγιστη πράξη μου, αλλά μια βέβαιη απόδειξη της αγάπης μου προς εσένα που σχεδιάζεις τέτοιο σχέδιo.

B1

 • suscipio
 • quoddam
 • continentius
 • rebus
 • laudis
 • genus
 • alicuius
 • dedecore
 • virorum
 • cultellos
 • eaque
 • tonsoribus
 • haec
 • certiore
 • talium

B2

 • laudemus
 • visum iri
 • victu
 • obiceretis
 • constituuntur
 • interfice
 • cognitura sit
 • resecuero
 • poscens
 • elabendi
 • obiurgavisti
 • venturus erat
 • praeripiunt
 • estote
 • moliri

Γ1α

quod Asiam vidit: δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο laudare.Eκφέρεται με οριστική γιατί εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία. 

Γ1β

Murenam laudare debemus

Murena laudandus est nobis

Γ1γ

«cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset»

viri cosilio de interficiendo Caesare cognito

luxuriae: γενική αντικειμενική στο suscipionem

 Murenae: έμμεσο αντικείμενο στο obiecerunt

 nomini: δοτική προσωπική χαριστική στο constituta est

uxor: παράθεση στο Porcia

 tonsorium: επιθετικός προσδιορισμός στο  cultellum

secreto: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο inquit

Γ2β

«Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit quod tonsoris praeripuisset officium» να εξαρτηθεί η φράση από το aliquis dicit

aliquis dicit clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatum Brutum ad eam obiurgandam venisse quod tonsoris praeripuissent officium

Γ2γ

ut ungues resecaret

ungues resectum

Read Full Post »

Ο Κικέρωνας και η συνωμοσία του Κατιλίνα

Υπάρχουν μερικοί  σε αυτήν την τάξη των Συγκλητικών ,που είτε δε βλέπουν αυτά που (τους)  απειλούν ,είτε προσποιούνται  πως δε βλέπουν αυτά που βλέπουν : αυτοί εξέθρεψαν την ελπίδα του Κατιλίνα με τις επιεικείς τους αποφάσεις και ενίσχυσαν τη συνωμοσία που γεννιόταν με το να μη πιστεύουν ότι γενιόταν ∙ ενεργώντας κάτω από την επιρροή τους  πολλοί (άλλοι )όχι μόνο αχρείοι αλλά και άπειροι, αν τον είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν ότι αυτό έγινε σκληρά και τυραννικά. Τώρα καταλαβαίνω, αν αυτός φτάσει στο στρατόπεδο του Μάνλιου, όπου κατευθύνεται ότι κανείς δε θα είναι τόσο ανόητος  που να μη βλέπει ότι έγινε συνωμοσία και κανείς τόσο αχρείος που να μη το παραδέχεται

                                   fateor > φημί   alo > αλδαίνω   augeo> αυξάνω

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Α’ ΚΛΙΣΗ

setentia-ae                                                       απόφαση                         

Catilina-ae

B’ KΛΙΣΗ

castrum-i   φρούριο castra-castrorum  στρατόπεδο

Γ’ΚΛΙΣΗ

ordo-ordinis    Α                                            τάξη  των Συγκλητικών

coniuratio-onis Θ                                         συνωμοσία

auctoritas-auctoritatis Θ                         κύρος επιρροή

spes-spei           Θ                                            ελπίδα

επιθετα

BKΛΙΣΗ

nonulli-ae-a  αντωνυμικό επίθετο nοnullus-a-um

Multi-ae-a//plures-es-a// plurimi-ae-a στον ενικό αριθμό του συγκριτικού απαντά στο ουδέτερο

multus-a-um — — plus-plurimus-a-um            

improbus-a-um//ior-ior-ius//issimus-a-um                     αχρείος

imperitus-a-um//imperitior-ior-ius//issimus-a-um     άπειρος

Manlianus-a-um

stultus-a-um//ior-ior-ius//issimus-a-um                           ανόητος

ΓΚΛΙΣΗ

mollis-is-e// lior-ior-ius// molissimus-a-um                    μαλακός

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

nonulli-ae-a  αντωνυμικό επίθετο nοnullus-a-um

hic-haec-hoc δεικτική

qui-quae-quod αναφορική

is-ea-id οριστική

iste-ista-istud δεικτική

nemo αόριστη ουσιαστική

ΠΡΟΣΟΧΗ: το quo στην 8η σειρά  είναι τοπικό επίρρημα

ΡΗΜΑΤΑ

Dissimulo                                                                                                                 1 προσποιούμαι

confirmo                                                                                                                    1 επιβεβαιώνω

fateor – fassus sum – fateri   ΑΠΟΘΕΤΙΚΟ                                                2 ομολογώ

immineo – ¾ – ¾ – imminere                                                                2  πλησιάζω απειλητικά

video – vidi – visum – videre                                                                                          2           βλέπω

alo – alui – alitum + altum – alere                                                                               3           εκτρέφω

nascor – natus sum – nasci (μτχ μέλλοντα: nasciturus)                                 3           γεννιέμαι           Ä ΑΠΟΘΕΤΙΚΟ

credo – credidi – creditum – credere                                                               3 πιστεύω

sequor – secutus sum – sequi  ΑΠΟΘΕΤΙΚΟ                                            3 ακολουθώ

anivadverto–animadverti–animadversum–animadvertere             3 παρατηρώ

intellego – intellexi – intellectum – intellegere                                  3 καταλαβαίνω

intendo – intendi – intens(t)um – intendere                                         3 κατευθύνομαι

pervenio – perveni – pernentum – pervenire                                              4    φθάνω

 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ

Αναφορικές επιθετικές

Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ: qui,quails,quantus, quicumque ,ubi,quo,unde ,quanto προσδιορίζουν ειδικότερα την έννοια της λέξης στην οποία αναφέρονται

 • Εκφέρονται με οριστική και δηλώνουν πραγματικό γεγονός
 • Με υποτακτική και δηλώνουν:
 1. Μη πραγματικό
 2. Δυνητική υποτακτική
 3. Έλξη προς άλλη υποτακτική quorum auxilio victoria parta sit 37 με έλξη προς το obsequatur
 4. Στον πλάγιο λόγο quae perisset 48

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ: προσδιορίζουν ολόκληρο το περιεχόμενο μιας πρότασης και όχι ένα συγκεκριμένο ουσιαστικό  εισάγονται με το quοd (πράγμα που) και εκφέρονται με οριστική

Γ.ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ: λειτουργούν ως Υποκείμενο, Αντικείμενο κ.λπ

Δ.ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ

 1. ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ μετά από ρήματα κίνησης και εκφέρονται με ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ακολουθούν κανόνες ακολουθίας των χρόνων
 2. ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ μετά από δεικτικές λέξεις: is,talis,tantus,ita,tam
 3. Καταφατικές αρνητικές αόριστες εκφράσεις nonulli sunt,est quidam nemo est  επίθετα όπως : idoneus,dignus εκφέρονται με ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ακολουθούν κανόνες ακολουθίας των χρόνων nunc intellego ,neminem tam stultus fore qui non videat
 4. ANAΦΟΡΙΚΕΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
 5. ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ-ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ
 6. ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ-ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ

Read Full Post »

 

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Itaque cavete periculum , tutamini patriam. Opibus  urbis nolite confidere.Fiduciam, quae nimia vobis est,deponite.

……………………………………………………………………………………………

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat  expectabatque  dum aliqua vox congruens proposito audiretur.

…………………………………………………………………………………………….

Sulla occupata urbe ,senatum armatus coegerat ut C.Marius quam celerrime hostis iudicaretur.Cuius voluntati nemo obviam ire audebat.

……………………………………………………………………………………………..

Sed,sic loquere ,ut viri aetatis nostrae; atque id quod a Caesare scriptum est ,habe semper in memoria et in pectore: tamquam scopulum,sic fugias verbum insolens atque inauditum.

 

 ΜΟΝΑΔΕΣ :40

 Β. Παρατηρήσεις

1.α Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

 • opibus: ίδια πτώση και σημασία στον άλλο αριθμό
 • urbis:   γενική πληθυντικού
 • more: ονομαστική ενικού και δήλωση γένους
 • filiae: γενική ενικού στο αρσενικό γένος
 • quodam: ονομαστική ενικού στο ίδιο γένος και δήλωση είδους αντωνυμίας
 • omen nuptiale: γενική πληθυντικού
 • nocte: δοτική ενικού
 • aliqua vox: αιτιατική ενικού ενικού
 • aliqua: τα  τρια  γένη  ονομαστικής ενικού της  αόριστης επιθετικής και αόριστης ουσιαστικής αντωνυμίας
 • proposito: ονομαστική πληθυντικού
 • pectore: ονομαστική πληθυντικού
 • aetatis nostrae: άλλος αριθμός

ΜΟΝΑΔΕΣ:16

1.β. celerrime insolens: Nα γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων βαθμών.(ΜΟΝΑΔΕΣ: 2 )nuptiale: να κλιθεί  (ΜΟΝΑΔΕΣ:4)

ΜΟΝΑΔΕΣ:6

1.γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

 • tutamini: ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική ενεστώτα και απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή
 • nolite: β’ ενικό  οριστική ενεστώτα και υποτακτικής παρατατικού
 • audiretur: ίδιο πρόσωπο στην προστακτική μέλλοντα
 • audebat: γ’ ενικό οριστικής αορίστου
 • iudicaretur: απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή
 • congruens: γενική του γερουνδίου
 • loquere: γ’ ενικό πρόσωπο υποτακτική υπερσυντελίκου  και                  γ’ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • persedebat:  β΄ενικό  υποτακτικής αορίστου

ΜΟΝΑΔΕΣ: 11

Γα. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση και να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε λέξης.

nimia είναι……………………. στο…………………

filiae είναι……………………. στο…………………

cum filia είναι……………………. στο…………………

proposito είναι……………………. στο…………………

armatus   είναι……………………. στο…………………

in pectore είναι……………………. στο…………………

ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

Γβ. Να αναγνωρίσετε το είδος και το συντακτικό ρόλο των παρακάτω προτάσεων και να αιτιολογήσετε την εισαγωγή  ,την έγκλιση και την εκφορά του ρήματος της καθεμιάς:

 Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit

dum aliqua vox congruens proposito audiretur.

tamquam scopulum sic fugias verbum insolens atque inauditum.

 

ΜΟΝΑΔΕΣ: 11

Γγ.nolite confidere: Να δηλωθεί με άλλο τρόπο η απαγόρευση

Sulla occupata urbe : να δηλωθεί το είδος της μετοχής και να αναλυθεί σε πρόταση

Να μεταφερθουν οι προτάσεις σε πλάγιο λόγο εξαρτώμενες από τη φράση: Dicitur:

Caecilia, ipsa fecit omen

Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat 

ΜΟΝΑΔΕΣ:10

Read Full Post »

Α. Να μεταφράσετε τα ακόλουθα αποσπάσματα:

 

 Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.

………………………………………………………………………………………………………

Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus. Sic enim liberi esse possumus.

……………………………………………………………………………………………………….

Milites his verbis admonet: “Hostes adventare audio… Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent” et caedem militum prepertare possunt.

ΜΟΝΑΔΕΣ:40

Β.1 Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε μια από τις παρακάτω συνεκφορές:

 1. ea civitate
 2. illis locis
 3. corpora nostra
 4. his verbis
 5. animum tenerum

ΜΟΝΑΔΕΣ: 10

Β.2  illis: να κλιθεί στο θηλυκό

         his: να κλιθεί στο αρσενικό

ΜΟΝΑΔΕΣ:10

B.3 Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε ρήμα:

 • possidebat: γ ενικό ενεστώτα
 • fovebat:  β’ πληθυντικό μέλλοντα
 • honorabat: γ ενικό σε ενεστώτα και μέλλοντα
 • stat: πληθυντικό μέλλοντα
 • admonet: γ ‘ ενικό παρατατικού
 • possunt: Χ.Α
 • advolare: β’ πληθυντικό μέλλοντα
 • sumus: Χ.Α
 • prepertare: β’ενικό παρατατικού
 • solent: β΄πληθυντικό μέλλοντα

 

ΜΟΝΑΔΕΣ:10

Β.4 Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

 • locis : γενική πληθυντικού
 • agros: ίδια πτώση άλλου αριθμού
 • vergili: γενική & αφαιρετική ενικού
 • quod: ονομαστική θηλυκού & ουδετέρου
 • magistrum: ονομαστική πληθυντικού
 • civitas: γενική πληθυντικού
 • liberi: το θηλυκό του επιθέτου στην αφαιρετική ενικού
 • hostes: γενική πληθυντικού
 • collibus: αιτιατική πληθυντικού
 • caedem: γενική πληθυντικού & αιτιατική πληθυντικού

ΜΟΝΑΔΕΣ:10

Γ.1  ingeniumque eius fovebat Με την αντικατάσταση της αντωνυμίας με την κτητική τι θα άλλαζε στο νόημα και στη μετάφραση;

ΜΟΝΑΔΕΣ:2

 

 

 

Γ.2“Hostes adventare audio: Να κάνετε σύνταξη στην πρόταση. Τί γνωρίζετε για το ειδικό απαρέμφατο;

ΜΟΝΑΔΕΣ:8

 

Γ.3 Να χαρακτηριστούν οι αφαιρετικές του κειμένου.

ΜΟΝΑΔΕΣ:5

Γ.4  Να κάνετε σύνταξη στις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου

ΜΟΝΑΔΕΣ:5

 

 

 

 

Read Full Post »

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα

 In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV annos in Italia complevit,Carthaginienses eum in Africam revocaverunt.

…………………………………………………………………………………..

Ut domum ad vesperum rediit,filiola eius Tertia,quae tum erat admodum parvula,ad complexum patris cucurrit.

………………………………………………………………………………….

Serena nocte subito luna defecerat; ob repentinum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat.

…………………………………………………………………………………………

Ibi vix animum sollicitum somno dederat,cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida,similem effigiei mortui.

…………………………………………………………………………………..

Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt,quod ea re ,ut arbitrantur,remollescunt homines atque effeminatntur.

ΜΟΝΑΔΕΣ:40

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.α Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

agro Falerno:                           ονομαστική,γενική,αιτιατική ενικού

patris                                        γενική πληθυντικού                           

repentinum monstrum            ονομαστική,αφαιρετική πληθυντικού

species horrenda.                    ονομαστική,αφαιρετική πληθυντικού

similem hominem                    αφαιρετική ενικού

complexum                              αφαιρετική ενικού

ΜΟΝΑΔΕΣ:6

1.β Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

ea re                                        γενική και αφαιρετική ενικού

se                                             δοτική πληθυντικού

quae                                        ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου

Serena nocte                           γενική πληθυντικού

Mercatoribus                           ονομαστική ενικού

ΜΟΝΑΔΕΣ:6

2.α Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

cucurrit                          γ ΄ενικό μέλλοντα αορίστου υπερσυντελίκου

dederat                          β΄ ενικό ενεστώτα

apparuit                         γ΄ πληθυντικό πρκ

existimavit                    γ’ ενικό συντ.μέλλοντα

sinunt                            ίδιο πρόσωπο και αριθμό στον πρκ

defecerat                        β΄πληθυντικό ενεστώτα

ΜΟΝΑΔΕΣ:6

2. β Στα παρακάτω ρήματα να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι και το β ενικό πρόσωπο ενεστώτα και παρατατικού στη φωνή που βρίσκονται.

importari

arbitrantur

effeminatntur  

ΜΟΝΑΔΕΣ:12

3. α Να δηλώσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων και εν συνεχεία να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

in Italia                          να δηλωθεί η κίνηση σε τόπο (προς την Ιταλία)

domum                          να δηλωθεί η κίνηση από  τόπο (από το σπίτι)

in Africam                      να δηλωθεί η στάση σε τόπο (στην Αφρική)

ΜΟΝΑΔΕΣ:6

3.β  Να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή

εκφορά)

Ut domum ad vesperum rediit

quae tum erat admodum parvula,

cum repente apparuit ei species horrenda

ut arbitrantur

ΜΟΝΑΔΕΣ:4

Να γράψετε την άλλη δυνατή σύνταξη.

Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt

ΜΟΝΑΔΕ:10

3.δ Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική

Carthaginienses eum in Africam revocaverunt.

terror animos miltum invaserat et exercitus fiduciam amiserat.

ΜΟΝΑΔΕΣ:2

3 .ε  Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω λέξεις:

se        είναι ……….. στο………..

eius        είναι………. …………. στο ……….

Parvula    είναι………….  στο ………….

ob monstrum   είναι ……………… …………….. που δηλώνει ………… και προσδιορίζει …………………..

militum   είναι …… ………….. στο………………

nocte        είναι……………. …………… προσδιορίζει το …………..

magnitudinis          είναι …… ……….. στο…………..

effigiei           είναι ……………ως συμπλήρωμα  στο…………

ΜΟΝΑΔΕΣ: 8

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΚΕΛΛΥ ΤΖΑΝΝΙΝΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ

Ε.Κ.Π.Α

Read Full Post »